ms kalisnicka.logo bg

Zápis 2023 - zápis pro školní rok 2023/2024

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2023. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.
Termín zápisu v MŠ, které zřizuje Statutární město ČB: úterý 2. 5. a středa 3. 5. 2023
Bližší informace na webu města: https://zapismscb.c-budejovice.cz/

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TERMÍNY:

Vyplnění a tisk elektronických žádostí: 3. 4. – 30. 4. 2023; rezervace dne a času u zápisu

VLASTNÍ ZÁPIS = příjem vyplněných žádostí na MŠ: úterý 2. 5. – středa 3. 5. 2023

Základní informace jsou zpřístupněny na webovém portálu: Zápis do MŠ - České Budějovice

Ještě před zápisem si můžete naši MŠ prohlédnout, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy k zápisu a chodu MŠ:

Možnost prohlédnout si naši MŠ máte ve pátek 21. 4. 2023 mezi 9:30 až 11:00 (případně po domluvě v jiném termínu - Bc. Jitka Kopnická, 702 018 138) - přijďte do pavilónu Sluníček

 

INFORMACE K ZÁPISU:

Pro děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2023 předškolní vzdělávání povinné.
Zápis je tedy povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí!
Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, pokud se už jeho dítě v mateřské škole nevzdělává. V případě, že již dítě (pro které je od 1. 9. 2023 předškolní vzdělávání povinné) do mateřské školy dochází, pokračuje v předškolním vzdělávání v mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí jiný způsob povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání dítěte, vzdělávání v přípravné třídě, vzdělávání v zahraniční škole – jiný způsob vzdělávání je zákonný zástupce povinen oznámit řediteli MŠ).

 

Vyplnění a tisk elektronických žádostí: 3. 4. – 30. 4. 2023; rezervace dne a času u zápisu

Žádost o přijetí do MŠ vytvoříte vyplněním formuláře - vyplňujte na stránkách: Zápis do MŠ - České Budějovice
Vyplněný formulář uložíte jako datový soubor ve formátu pdf. Tento formulář následně vytiskněte, a to včetně přílohy Poučení. Pro podání žádosti je nutný podpis zákonných zástupců a Příloha č. 1 (vyplněná a podepsaná dětským lékařem).
Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře!

Po vyplnění formuláře (žádosti) doporučujeme zarezervovat si datum a čas u zápisu!

Pokud potřebujete pomoci (např. nemáte možnost si žádost sami vytisknout):
1. Můžete kontaktovat naši MŠ, pomůžeme Vám s vygenerováním žádosti. Schůzku je nutné předem domluvit:
Kontakt: Bc. Jitka Kopnická, 702 018 138 nebo mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2. Pomoc s vygenerováním žádosti na Magistrátu města České Budějovice:
na odboru školství a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č.1/1, 3. patro v úředních hodinách pondělí a středa 9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00 - paní Lenka Baldíková - 386 801 510
Vezměte si s sebou kartičku pojištěnce dítěte!

 

ZÁPIS – příjem vyplněných žádostí na MŠ: úterý 2. 5. – středa 3. 5. 2023

Příjem žádostí probíhá v tomto termínu v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Přednost mají ti rodiče, kteří si rezervovali daný den a čas.

Přineste si s sebou:
1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro rok 2023/24 – žádost prosím pečlivě vyplňte a osobně podepište, věnujte zvýšenou pozornost tomu, zda máte správně vyplněné kontaktní údaje (e-mail, telefon)
2. Vyjádření lékaře (příloha žádosti)
3. POUČENÍ (příloha žádosti)
4. Občanský průkaz zákonných zástupců
5. Rodný list dítěte
6. Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců)
7. Průkazku pojištěnce (dítěte)

 

Případné další možnosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Potřebné dokumenty je tedy možné doručit ve stanoveném termínu 2. 5. a 3. 5. 2023 následujícími způsoby: 

1. osobní podání v MŠ - preferujeme tento způsob - zákonní zástupci mají možnost si den a čas rezervovat

2. datovou schránkou (soukromé osoby) - zaslat 2. 5. nebo 3. 5. 2023 – lze pouze v případě, že má zákonný zástupce jako fyzická osoba zřízenou datovou schránku

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - zaslat 2. 5. nebo 3. 5. 2023 – nelze poslat prostý mail bez platného elektronického podpisu! 

4. poštou - doporučeně ( rozhodující je datum podání na poštu)

Doporučený dopis – zasílat od 28. 4. do 3. 5. 2023. Lhůta pro podání žádosti je zachována, pokud zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i poslední den lhůty, tj. 3. 5. 2023 (lze doložit podacím lístkem při doporučeném podání). V případě, že budete posílat dokumenty poštou, velmi Vás prosíme, abyste nás upozornili na to, že dopis odesíláte (např. telefonicky či SMS na číslo 702 018 138, mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) – budeme počítat s tím, že máme Váš dopis očekávat a předejdeme tím případnému dohledávání dopisu.

Co vkládat do obálky (mailu, datové schránky) - pokud se nedostavíte osobně do MŠ a využijete jinou možnost podání:
Budeme od Vás potřebovat tyto dokumenty:

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro rok 2023/24 – žádost prosím pečlivě vyplňte a osobně podepište, věnujte zvýšenou pozornost tomu, zda máte správně vyplněné kontaktní údaje (e-mail, telefon), abychom se mohli s Vámi spojit – upřednostňujte prosím mailovou korespondenci před zasíláním dokumentů na adresu
2. Vyjádření lékaře (příloha žádosti)
3. POUČENÍ (příloha žádosti)
4. Kopie rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřená, postačí prostá kopie)
5. Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců)

 

 

Doložení řádného očkování dítěte:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Řádné očkování dítěte potvrzuje na příloze žádosti lékař.

 

Školské obvody MŠ

Statutární město České Budějovice vydalo vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol. To znamená, že dítě ze školského obvodu spádové mateřské školy má při přijímání přednost před dítětem z jiného školského obvodu.

Vyhláška o školských obvodech MŠ

 

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijímací řízení do všech MŠ zřizovaných městem České Budějovice jsou společná a najdete je na webovém portálu: https://zapismscb.c-budejovice.cz/kriteria-rizeni